21. 12. 2022.Održana sednica Odbora za propise

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 21. decembar -  Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 17. sednici,  razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom zemlje, 22 predloga pokrajinskih skupštinskih odluka i dva predloga odluka, koji će biti predloženi za dnevni red naredne sednice Skupštine. 

Na početku sednice, Odbor za propise je razmatrao poslaničke amandmane podnete na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Odbor je mišljenja da od 31 podnetog amandmana, 6 nije pravno moguće.    

Na sednici su razmotreni: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini vojvodini za 2023. godinu, Sednice skupštinskih odboraPredlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata sa neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera za sprovođenje Godišnjeg odgajivačkog programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu,Sednice skupštinskih odbora Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020 - 2024. godine, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Vršačke planine”, Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu i Predlog odluke o uređivanju pitanja od značaja za osnivanje, organizovanje i rad Ustanove kulture Narodno pozorište Subotica – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica. Odbor je mišljenja da je svaki od navedenih predloga u saglasnosti sa Statutom AP Vojvodine i pravnim sistemom zemlje.