22. 02. 2023.Одржана седница Одбора за прописе

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 22. фебруар - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 18. седници, разматрао је са становишта усклађености са Статутом АП Војводине и правним системом земље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу Државног пута I реда број 24 Суботица – Зрењанин – Ковин. Одбор је мишљења да су наведени предлози у складу са покрајинским Статутом и правним системом земље. На предлог председника Одбора, на данашњој седници, једногласно је донет Програм рада Одбора за прописе за 2023. годину. Одбор ће наставити редовно да разматра предлоге покрајинских скупштинских одлука, других прописа и општих аката са становишта њихове усклађености са Статутом и правним системом Републике Србије, као и да обавља остале активности у складу са Пословником о раду, надлежностима и делокругом рада.