01. 03. 2023.Одржана седница Одбора за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 1. март - Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 12. седницу. Одбор је разматрао седам предлога покрајинских скупштинских одлука и утврдио да су текстови тих одлука на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом АП Војводине истоветни са њиховим оригиналним текстовима на српском језиком, о чему ће Одбор обавестити Скупштину. 

Ради се о Покрајинској скупштинској одлуци о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогоон“ на територији општина Србобран и Бечеј, Покрајинској скупштинској одлуци о заштити споменика природе „Стратиграфски профил филијала Беочин“,

Покрајинској скупштинској одлуци о измени Покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Караш-Нера“,Покрајинској скупштинској одлуци о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2022. години,

Sednice skupštinskih odboraПокрајинској скупштинској одлуци о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, Покрајинској скупштинској одлуци о заштити Парка природе „Јегричка“ и Покрајинској скупштинској одлуци о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“.

На предлог председника Одбора, једногласно је донет Годишњи програм рада Одбора за истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби за 2023. годину.