20. 06. 2023.Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Sednice skupštinskih odboraNovi Sad, 20. jun - Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 14. sednici, razmotrio je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu.

Kako je rečeno u obrazloženju, Fond je u izveštajnom periodu u potpunosti realizovao planirani Program rada. Među najznačajnijim aktivnostima izdvajaju se programi za stambeno zbrinjavanje i za dodelu građevinskog materijala izbeglim i raseljenim porodicama. Ovim programima, u izveštajnom periodu, pomognuto je 35 izbeglih porodica, a vrednost realizacije navedenih programa iznosila je oko 15 miliona dinara.

Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu

Sednice skupštinskih odboraOdbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 14. sednici, razmotrio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 KV TC Perlez – TC Žabalj. Odbor je predložio Skupštini da  razmotri navedeni predlog i da donese predloženu pokrajinsku skupštinsku odluku.

Na sednici je razmotren i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje. Cilj izrade Prostornog plana jeste stvaranje planskog osnova za direktno sprovođenje za potrebe izgradnje transportnog gasovoda, izradu tehničke dokumentacije, kao i pribavljanje dozvola u skladu sa zakonom.

Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita planskog područja ima za cilj postizanje racionalne organizacije i uređenja područja posebne namene u skladu sa mogućnostima,  ograničenjima i raspoloživošću prirodnih i stvorenih vrednosti i potrebama socijalnog i ekonomskog razvoja, rečeno je u obrazloženju. Nakon razmatranja, Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese pokrajinsku skupštinsku odluku.

Sednice skupštinskih odboraOdbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 17. sednici, razmotrio je  Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine i predložio Skupštini da navedeni izveštaj razmotri i usvoji. Između ostalog, u izveštajnom periodu Pedagoški zavod Vojvodine je u skladu sa svojim Programom rada realizovao niz aktivnosti u oblasti podizanja efikasnosti sistema obrazovanja i vaspitanja i multikulturalnog obrazovanja, pripreme i analize programa i udžbenika, profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju, organizacije tribina, okruglih stolova i stručnih skupova, rečeno je na sednici.

U cilju imenovanja članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i većeg broja fakulteta za novi mandatni period, Odbor je utvrdio:

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,

Predlog odluke o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,

Predlog odluke o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Nakon utvrđoivanja, Odbor predlaže Skupštini da predloženi dnevni red svoje 24. sednice dopuni  navedenim predlozima.