22. 06. 2023.Одржана 24. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APV

Нови Сад, 22. јун - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 24. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. Утврђеним ребалансом, буџет је повећан за 8,1 милијарду динара и износи укупно 116,7 милијарди динара. 

Средства опредељена ребалансом биће највећим делом распоређена на реализацију започетих и покретање нових развојних инвестиционих пројеката. Између осталог, планирано је да се у образовање и модернизацију школа и установа образовања усмери 1,7 милијарди динара. За област здравства биће издвојено 1,6 милијарди динара, од чега је 700 милиона планирано за опремање објекта Kаменица 3. Са ребалансом буџета, планирана су и повећања за област пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Када је реч о саобраћајној инфраструктури, планирана су средства за обнову државног пута првог реда на територији општине Сремски Карловци, затим уређење Главне улице у Белој Цркви, реконструкцију моста на реци Златици у Падеју, реконструцију саобраћајница у Врднику, а у плану су и пројекти у општини Нови Кнежевац, као и унапређење саобраћајне инфраструктуре у Новом Саду.

Sednica Skupštine APV

У области културе, за заштиту културног наслеђа планирано је 594 милиона динара. У плану је реконструкција Дома културе у Малим Пијацама, као и реконструкција и адаптација зграде Музеја и Градске библиотеке у Кули, а у сарадњи са Епархијом бачком и Српском православном општином у Новом Саду изградња објекта црквене општине.

Од значајних пројеката издвајају се и завршетак спортских хала у Инђији и у Старим Бановцима. У систему социјалне заштите, планирано је покретање процедуре за опремање Дома за одрасла и стара лица у Новом Бечеју, затим, реконструкција објекта на Вршачком брегу и у Бачкој Паланци за опоравак и рехбилитацију деце из социјално угрожених породица.

Након доношења Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, у циљу подршке пољопривреди и њеним сродним делатностима, донете су четири покрајинске скупштинске одлуке и то:  

Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Покрајинска скупштинска одлука о изменaмa и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

Sednica Skupštine APV

У наставку заседања, донета је Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2023. године до 2025. године. Програм је детаљно написан на 260 страница и садржи анализу, планове и смернице даљег развоја туризма у Покрајини. 

Даље, на седници су изгласане: Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 КВ ТС Перлез – ТС Жабаљ и Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора за изградњу транспортног гасовода Ново Милошево – Кикинда са елементима за директно спровођење. 

Скупштина је размотрила и усвојила Извештај о раду и финансијском пословању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину и Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године.

Sednica Skupštine APV

На данашњој седници Скупштина АП Војводине је изабрала Јоланд Корору, за заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета и Снежану Кнежевић, за заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова. 

Након избора, нови заменици Попкрајинског заштитника грађана – омбудсмана положили су заклетву, након чега су им честитке упутили председник, поптредседници и посланици Скупштине АП Војводине.

Скупштина је донела Одлуку о престанку мандата директора Покрајинског завода за равноправност полова и Одлуку о именовању директора Покрајинског завода за равноправност полова. За директора Покрајинског завода за равноправност полова изабрана је Ивана Крсмановић.

У циљу именовања чланова Савета Универзитета у Новом Саду и већег броја факултета за нови мандатни период, Скупштина АП Војводине је на данашњој седници донела:

Одлуку о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду, 

Одлуку о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,

Одлуке о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,

Одлуку о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

Sednica Skupštine APVДаље, Скупштина је донела:

Одлуку о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици,

Одлуку о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину,

Одлуку о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици,

Одлуку о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду,

Одлуку о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору,

Одлуку о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.

Sednica Skupštine APV

На предлог председника Скупштине АП Војводине Иштвана Пастора, Скупштина је на данашњој седници донела следећи закључак:

• Задужује се Покрајинска влада, да у складу са својим надлежностима, предузме мере ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика, те да до почетка школсаке 2023/24. године, достави Информацију Скупштини Аутономне покрајине Војводине о предузетим мерама.