22. 06. 2023.Održana 24. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine APV

Novi Sad, 22. jun - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 24. sednici, donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu. Utvrđenim rebalansom, budžet je povećan za 8,1 milijardu dinara i iznosi ukupno 116,7 milijardi dinara. 

Sredstva opredeljena rebalansom biće najvećim delom raspoređena na realizaciju započetih i pokretanje novih razvojnih investicionih projekata. Između ostalog, planirano je da se u obrazovanje i modernizaciju škola i ustanova obrazovanja usmeri 1,7 milijardi dinara. Za oblast zdravstva biće izdvojeno 1,6 milijardi dinara, od čega je 700 miliona planirano za opremanje objekta Kamenica 3. Sa rebalansom budžeta, planirana su i povećanja za oblast poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Kada je reč o saobraćajnoj infrastrukturi, planirana su sredstva za obnovu državnog puta prvog reda na teritoriji opštine Sremski Karlovci, zatim uređenje Glavne ulice u Beloj Crkvi, rekonstrukciju mosta na reci Zlatici u Padeju, rekonstruciju saobraćajnica u Vrdniku, a u planu su i projekti u opštini Novi Kneževac, kao i unapređenje saobraćajne infrastrukture u Novom Sadu.

Sednica Skupštine APV

U oblasti kulture, za zaštitu kulturnog nasleđa planirano je 594 miliona dinara. U planu je rekonstrukcija Doma kulture u Malim Pijacama, kao i rekonstrukcija i adaptacija zgrade Muzeja i Gradske biblioteke u Kuli, a u saradnji sa Eparhijom bačkom i Srpskom pravoslavnom opštinom u Novom Sadu izgradnja objekta crkvene opštine.

Od značajnih projekata izdvajaju se i završetak sportskih hala u Inđiji i u Starim Banovcima. U sistemu socijalne zaštite, planirano je pokretanje procedure za opremanje Doma za odrasla i stara lica u Novom Bečeju, zatim, rekonstrukcija objekta na Vršačkom bregu i u Bačkoj Palanci za oporavak i rehbilitaciju dece iz socijalno ugroženih porodica.

Nakon donošenja Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, u cilju podrške poljoprivredi i njenim srodnim delatnostima, donete su četiri pokrajinske skupštinske odluke i to:  

Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu i Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

Sednica Skupštine APV

U nastavku zasedanja, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja turizma Autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2023. godine do 2025. godine. Program je detaljno napisan na 260 stranica i sadrži analizu, planove i smernice daljeg razvoja turizma u Pokrajini. 

Dalje, na sednici su izglasane: Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 110 KV TS Perlez – TS Žabalj i Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje. 

Skupština je razmotrila i usvojila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu i Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine.

Sednica Skupštine APV

Na današnjoj sednici Skupština AP Vojvodine je izabrala Joland Kororu, za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava deteta i Snežanu Knežević, za zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova. 

Nakon izbora, novi zamenici Popkrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana položili su zakletvu, nakon čega su im čestitke uputili predsednik, poptredsednici i poslanici Skupštine AP Vojvodine.

Skupština je donela Odluku o prestanku mandata direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Odluku o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Za direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova izabrana je Ivana Krsmanović.

U cilju imenovanja članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i većeg broja fakulteta za novi mandatni period, Skupština AP Vojvodine je na današnjoj sednici donela:

Odluku o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu, 

Odluku o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,

Odluke o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici,

Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici,

Odluku o razrešenju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu,

Odluku o razrešenju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,

Odluku o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Sednica Skupštine APVDalje, Skupština je donela:

Odluku o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici,

Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Akademije umetnosti u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Građevinskog fakulteta u Subotici,

Odluku o imenovanju članova Saveta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu,

Odluku o imenovanju članova Saveta Pedagoškog fakulteta u Somboru,

Odluku o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Sednica Skupštine APV

Na predlog predsednika Skupštine AP Vojvodine Ištvana Pastora, Skupština je na današnjoj sednici donela sledeći zaključak:

• Zadužuje se Pokrajinska vlada, da u skladu sa svojim nadležnostima, preduzme mere radi utvrđivanja stanja u oblasti bezbednosti dece i učenika, te da do početka školsake 2023/24. godine, dostavi Informaciju Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine o preduzetim merama.