24. 08. 2023.Одржана седница Одбора за урбанизам,просторно планирање и заштиту животне средине

Sednice skupštinskih odboraНови Сад, 24. август - Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IV реда гранични прелаз са Mађарском Bачки Брег – Sомбор – Kула – Vрбас – Sрбобран -Bечеј – Kикинда - гранични прелаз са Rумунијом (Nаково), Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела изузетних одлика „Кањишки Јараши“,Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“ и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“.