29. 08. 2023.Одржана 25. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 29. август – Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 25. седници, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. 

Други по реду ребаланс буџета АП Војводине у 2023. години утврђен је у износу од 122,9 милијарди динара и већи је за 6,2 милијарде у односу на претходни ребаланс. Основни разлог за доношење другог по реду ребаланса покрајинског буџета за ову годину јесте повећан обим буџетских средстава, што је резултат већих прихода од пореза на добит. У поређењу са почетним буџетом за 2023. годину, који је износио 108,5 милијарди динара, обим покрајинског буџета повећан је за преко 13 одсто, односно за 14,4 милијарде динара. 

Између осталог, ребалансом су опредељена додатна средства за капитална улагања, санацију штета насталих на објектима и инфраструктури у градовима и општинама, као и за санирање других последица невремена. Додатна средства опредељена су и за области здравства, пољопривреде и водопривреде, за привреду и туризам, за област културе и заштиту културног наслеђа, за улагање у спорт и спортске објекте, као и за програме унапређења услуга социјалне заштите. Биће подржани и пројекти у областима заштите животне средине, урбанистичког планирања, развоја и модернизацијe комуналне инфраструктуре, речено је на седници.

Sednica Skupštine APV

У наставку седнице, донета је Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину, Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години и Покрајинска скупштинска одлука о изменaмa Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години.

На седници је донета Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину.

Sednica Skupštine APVСкупштина је размотрила Информацију о предузетим мерама ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика са предлогом закључака, након чега је донела Закључак којим се усваја ова информација. Информација је сачињена на основу Закључка Скупштине Аутономне покрајине Војводине од 22. јуна 2023. године, којим је Скупштина задужила Покрајинску владу, да у складу са својим надлежностима, предузме мере ради утврђивања стања у области безбедности деце и ученика, те да јој до почетка школсаке 2023/24. године, достави информацију о предузетим мерама.

У Информацији се налазе подаци о забележеним облицима и степенима насиља који су прибављени од стране школских управа са територије АП Војводине, као и подаци локалних самоуправа о међусекторској сарадњи код заштите деце од насиља. У складу са надлежностима Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је оснивала Координацио тело за заштиту деце од насиља, чији је задатак да прати стање и да у сарадњи са локалним самоуправама и свим другим релевантним чиниоцима континирано ради на превенцији насиља. Како је наведено у информацији, једна од планираних превентивних мера јесте и суфинансирање пројеката којима се подстиче превенција и спречавање насиља, укључујући и заштиту од интернет насиља.

Sednica Skupštine APV

На данашњој седници, донето је и више покрајинских скупштинских одлука о доношењу просторних планова и заштити природних добара, и то: Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IV реда гранични прелаз са Mађарском Bачки Брег – Сомбор – Kула – Врбас – Србобран -Bечеј – Kикинда - гранични прелаз са Rумунијом (Наково), Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Кањишки Јараши“, Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје Горњег Потисја“ и Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“.

Размотрени су и усвојени: Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у периоду јануар - јун 2023. годинe и  Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2022. годину. Донете су: Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду и Одлука о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици. За члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду именован је Петар Васиљевић из Новог Сада, а за члана Савета Грађевинског факултета у Суботици именован је Алекса Зечевић из Новог Сада.