Návrhy zaslané Národnému zhromaždeniu Srbska

Návrh zákona

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má právo navrhovať zákony, iné predpisy a normatívne akty podľa článku 107 Ústavy Republiky Srbsko (Službeni glasnik RS číslo 98/2006), podľa článku 150 Rokovacieho poriadku Národného zhromaždenia Republiky Srbsko (Službeni glasnik RS číslo 52/10) a podľa článku 31 alinea 17 Štatútu AP Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/14)

Návrh, aby Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny bolo navrhovateľom republikového zákona, iných predpisov a normatívnych aktov s textom návrhu zákona, iného predpisu a normatívneho aktu môže podať pokrajinská vláda, poslanec, príslušný výbor a poslanecká skupina (článok 172 Rokovací poriadok Zhromaždenia AP Vojvodiny).

Zloženie 2020 - 2024

 1. Návrh zákona o obnove kultúrno-historického dedičstva a podnecovaní rozvoja Sremskych Karloviec *

Zloženie 2012 - 2016

 1. Návrh zákona o doplnení Zákona o rozpočtovej sústave*
 2. Návrh zákona o novele Zákona o vysokoškolskom vzdelaní*
 3. Návrh zákona o Rozvojovom fonde Autonómnej pokrajiny Vojvodiny*

Zloženie 2004 - 2008

 1. Návrh zákona o doplnkoch Trestného zákonníka*
 2. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o rádiodifúzii*
 3. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o bankách*
 4. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o cirkvách a náboženských spoločenstvách*
 5. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národných parkoch*
 6. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o vrátení lúk a pasienkov dedinám do užívania*
 7. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o zdravotnom poistení*
 8. Návrh zákona o zmenách Zákona o koncesiách*
 9. Návrh zákona o zmene a doplnení Zákona o Agentúre na licencovanie konkurzných správcov*
 10. Návrh zákona o rodovej rovnosti*
 11. Návrh zákona o volonérstve*

Zloženie 2000 - 2004

 1. Návrh zákona o doplnkoch Zákona o akcízach a daniach z obratu* - Stiahnutý návrh
 2. Návrh zákona o doplnkoch Zákona o súdnej skúške*
 3. Návrh zákona o doplnkoch Zákona o tovarových zásobách*
 4. Návrh zákona o doplnení Zákona o rádio-televízii*
 5. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o úradnom používaní jazykov a písem*
 6. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o činnostiach všeobecného významu v oblasti kultúry*
 7. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o vyvlastnení*
 8. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o vydávaní publikácie*
 9. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o verejných príjmoch a verejných výdavkoch*
 10. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národných parkoch*
 11. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národných parkoch*
 12. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o základnej škole*
 13. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o plánovaní a úprave priestoru a osídlení*
 14. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde*
 15. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o privatizácii*
 16. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o samostatnom vykonávaní umeleckej alebo inej činnosti v oblasti kultúry*
 17. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o strednej škole*
 18. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o prostriedkoch vo vlasníctve Republiky Srbsko*
 19. Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o ochrane životného prostredia*
 20. Návrh zákona o zmenách Zákona o rozsahu prostriedkov a účasti obcí, miest a mesta Belehrad v dani zo zárobkov a dani z obratu v roku 2004*
 21. Návrh zákona o zmene a doplnení Zákona o lokálnej samospráve*
 22. Návrh zákona o zmene Zákona o dani z obratu*
 23. Návrh zákona o lekárskych, stomatologických a farmaceutických komorách *
 24. Návrh zákona o zodpovednosti za porušenie ľudských práv*
 25. Návrh zákona o zániku platnosti Zákona o právach obžalovaného vo vyšetrovacej väzbe Medzinárodného trestného tribunálu i členov jeho rodiny*
 26. Návrh zákona o určení určitých príslušností autonómnej pokrajiny*
 27. Návrh zákona o vrátení majetku a o odškodnom*

 Amendementy k návrhu zákona

Návrh, aby Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podalo amendement k návrhu republikového zákona môže podať pokrajinská vláda, poslanec, príslušný výbor a poslanecká skupina (článok 171 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia AP Vojvodiny).

Zloženie 2012 -

 1. Amendementy k Návrhu zákona o rozpočte Republiky Srbsko na rok 2013*
 2. Amendementy I., II. a III. k Návrhu zákona o rozpočte Republiky Srbsko na rok 2014.*
 3. Amendementy I.-VI. na Návrh zákona o zmenách a doplnkoch Zákona о poľnohospodárskej pôde*

Zloženie 2004 - 2008

 1. Pozmeňovací návrh k Návrhu zákona o komorách zdravotníckych pracovníkov*
 2. Pozmeňovacie návrhy I-II k Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o baníctve *
 3. Pozmeňovací návrh k Návrhu zákona o ochrane bojovníkov a invalidov*
 4. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o verejných podnikoch a o vykonávaní činnosti všeobecného záujmu*
 5. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o utečencoch*
 6. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o verejných cestách*
 7. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o vedeckovýskumnej činnosti*
 8. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o poľnohospodárskej pôde*
 9. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o vysokom vzdelávaní*
 10. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o ochrane od nejonizujúcich žiarení*
 11. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o zdravotnej ochrane*
 12. Pozmeňovacie návrhy I-III k Návrhu zákona o združeniach*
 13. Pozmeňovacie návrhy I-VII k Návrhu zákona o spravovaní odpadom*
 14. Pozmeňovacie návrhy I-XII k Návrhu zákona o predškolskom vzdelávaní a výchove *

Zloženie 2000 - 2004

 1. Pozmeňovací návrh k Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o rádiodifúzii *
 2. Pozmeňovací návrh k Návrhu zákona o turistike*
 3. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o donáciách*
 4. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o samostatnom vykonávaní umeleckej alebo inej činnosti v oblasti kultúry*
 5. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zakona o koncesii*
 6. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o kultúrnych statkoch*
 7. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o lokálnej samospráve*
 8. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o Národnom advokátovi*
 9. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o rádiodifúzii *
 10. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o sústave ochrany životného prostredia*
 11. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o zamedzovaní dopingu v športe *
 12. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o telekomunikáciách*
 13. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o združeniach*
 14. Pozmeňovacie návrhy k Návrhu zákona o železnici*
 15. Pozmeňovacie návrhy I-XI k Návrhu zákona ochrane od nejonizujúcich žiarení *
 16. Pozmeňovacie návrhy k Návrh zákona o Agentúre pre privatizáciu*
 17. Pozmeňovacie návrhy k Návrh zákona o Akciovom fonde*
 18. Pozmeňovacie návrhy k Návrh zákona o jednorazovej dani z extra dôchodku i extra majetku, ktoré boli získané využívaním osobitných výhod*
 19. Pozmeňovacie návrhy k Návrh zákona o privatizácii *

 

 * Poznámka: Texty sú v srbskom jazyku.