Predlozi upućeni Narodnoj skupštini Srbije

Predlog zakona

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ima pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata na osnovu člana 107. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br.98/2006), na osnovu člana 150. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije ("Sl.glasnik RS", br.52/10) i na osnovu člana 31. alineja 17. Statuta AP Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br.20/14).

Predlog da Skupština AP Vojvodine bude predlagač republičkog zakona, drugih propisa i opštih akata sa tekstom za predlog zakona, drugog propisa i opšteg akta može da podnese Pokrajinska vlada, poslanik, nadležni odbor i poslanička grupa (čl. 172 Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine).

Saziv 2020 - 2024

 1. Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca

Saziv 2012 - 2016

 1. Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu
 2. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju
 3. Predlog zakona o Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine

Saziv 2004 - 2008

 1. Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bankama
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o crkvama i verskim zajdnicama
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 8. Predlog zakona o izmenama Zakona o koncesijama
 9. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
 10. Predlog zakona o ravnopravnosti polova
 11. Predlog zakona o volontiranju

Saziv 2000 - 2004

 1. Predlog zakona o dopunama Zakona o akcizama i porezima na promet - Povučen predlog
 2. Predlog zakona o dopunama Zakona o pravosudnom ispitu
 3. Predlog zakona o dopunama Zakona o robnim rezervama
 4. Predlog zakona o dopuni Zakona o radio televiziji
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblastima kulture
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izdavanju publikacije
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima
 11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju u uređenju prostora i naselja
 14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
 15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
 17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjoj školi
 18. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije
 19. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
 20. Predlog zakona o izmenama Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini
 21. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi
 22. Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na promet
 23. Predlog zakona o lekarskim, stomatološkim i farmaceutskim komorama
 24. Predlog zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava
 25. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o pravima optuženog u pritvoru Mađunarodnog krivičnog tribunala i članova njegove porodice
 26. Predlog zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine
 27. Predlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju

Amandmani na Predlog zakona

Predlog da Skupština AP Vojvodine podnese amandman na predlog republičkog zakona može da podnese Pokrajinska vlada, poslanik, nadležni odbor i poslanička grupa (čl.171 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Saziv 2012 -

 1. Amandmani na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
 2. Amandmani I, II i III na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 3. Amandmani I-VI na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Saziv 2004 - 2008

 1. Amandman na Predlog zakona o komorama zdravstvenih radnika
 2. Amandmani I-II na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu
 3. Amandmani na Predlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti
 4. Amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
 5. Amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama
 6. Amandmani na Predlog zakona o javnim putevima
 7. Amandmani na Predlog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti
 8. Amandmani na Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu
 9. Amandmani na Predlog zakona o visokom obrazovanju
 10. Amandmani na Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja
 11. Amandmani na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti
 12. Amandmani od I-III na Predlog zakona o udruženjima
 13. Amandmani od I-VII na Predlog zakona o upravljanju otpadom
 14. Amandmani od I-XII na Predlog zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju

Saziv 2000 - 2004

 1. Amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji
 2. Amandman na Predlog zakona o turizmu
 3. Amandmani na Predlog zakona o donacijama
 4. Amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakon o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture
 5. Amandmani na Predlog zakona o koncesiji
 6. Amandmani na Predlog zakona o kulturnim dobrima
 7. Amandmani na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi
 8. Amandmani na Predlog zakona o Narodnom advokatu
 9. Amandmani na Predlog zakona o radiodifuziji
 10. Amandmani na Predlog zakona o sistemu zaštite životne sredine
 11. Amandmani na Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu
 12. Amandmani na Predlog zakona o telekomunikacijama
 13. Amandmani na Predlog zakona o udruženjima
 14. Amandmani na Predlog zakona o železnici
 15. Amandmani od I-XI na Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja
 16. Amandmani na Predlog zakona o Agenciji za privatizaciju
 17. Amandmani na Predlog zakona o Akcijskom fondu
 18. Amandmani na Predlog zakona o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu, stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti
 19. Amandmani na Predlog zakona o privatizaciji